logoliggew bold

                                                    

                                                                   Networking for Communications Challenged Communities:

                                                                   Architecture, Test Beds and Innovative Alliances

N4C prosjektet -
Networking for Communications Challenged Communities

Internett til kommunikasjonsfattige områder

I store områder av verden blir det for dyrt å føre fram Internett med optisk fiber, koppertråd, radionett, mobiltelefon eller satellitt. I mange regioner er det i praksis ingen tilgang på nettverk, for eksempel i mesteparten av den omfangsrike arktiske regionen (polarsirkelen ligger 1800 km fra Nordpolen). Folk som lever i kommunikasjonsfattige områder ender opp på den gale siden av det som kalles et digitalt klasseskille. Et av målene til EUs 7. rammeprogram er å minske det digitale klasseskillet ved å utbre tilgangen til digitale tjenester til så mange regioner og folk som mulig.

 

N4C-prosjektet - Networking for Communications Challenged Communities blir finansiert av EUs 7. rammeprogram med nær 40 millioner kroner fra 2008 til 2011.

Målsetting

N4C skal studere hvordan vi kan utvide internettaksess til kommunikasjonsfattige områder som ikke har økonomisk eller fysisk nettilgang i dag. Typisk er slike regioner tynt befolket med enorm utstrekning, og det ikke er tilstrekkelig økonomisk potensial til at konvensjonelle aksessteknologier vil bli bygget ut i overskuelig framtid. I tillegg til ulempen med med store fysiske avstander betyr dette at man ikke får oppfylt ’alltid-på-nett’-paradigmet med uavbrutt konnektivitet og tilnærmet synkron aksess som folk nyter godt av i mer urbane strøk.

 

Det finnes imidlertid flere muligheter til nettkontakt hvis vi benytter oss av bevegelsene til folk og vanlige transportmidler til å bære data rundt i slike områder. Riktig nok vil datatransporten gå saktere og ikke ha uavbrutt konnektivitet. N4C tar sikte på å benytte både eksisterende og ny teknologi for å spre allmenn databruk ut til kommunikasjonsfattige områder ved hjelp av en ’opportunistisk nettarkitektur’ som kan utnytte denne typen datatransport.

 

tesbeds chart

N4C prosjektstruktur

DTN

Teknologi for Delay and Disruption Tolerant Networking (DTN) vil spille en nøkkelrolle i   N4C. DTN-teknologien omfatter et bredt spekter av tekniske problemer, fra interplanetariske applikasjoner til terrestriske applikasjoner hvor det ikke er mulig å redusere forsinkelsestidene (latency) til de verdiene som kreves av dagens internett. DTN kan understøtte asynkron surfing på web, email, filoverføring etc. DTN bruker et ’store and forward’ paradigme som reduserer eller unngår behovet for konstant konnektivitet. DTN kan videre benytte ulike transportprotokoller i ulike deler av nettet, noe som er avgjørende for å kunne utnytte enhver foreliggende kommunikasjonsmulighet på en opportunistisk måte.

 

N4C skal utvide DTN på en slik måte at protokollen kan integreres sømløst med dagens internett og støtte applikasjoner som gir kapabiliteter som ligger tettest mulig opp til dagens velkjente ’alltid-på-nett’-applikasjoner. N4C skal også studere hvordan radionetteknologi kan settes opp til bruk i miljøsensitive områder med terreng som umuliggjør line-of-sight forbindelser og hvor strømforsyning er et problem, spesielt om vinteren.

Støtte for tradisjonsbasert kultur og økonomi

N4C tar sikte på å skaffe til veie teknologi som kan understøtte kultur og levemåte som i dag finnes i mange av verdens kommunikasjonsfattige områder. Prosjektet søker å fremskaffe nett og verktøy som kan legge til rette for at den økonomiske utviklingen i disse områdene kan gripe tak i den vekst og velstand som fremveksten av internett har stimulert, men uten at man samtidig tvinger noen til å bli konforme i forhold til de kulturelle og økonomiske modellene som vanligvis assosieres med dagens internett. Dette kan forhåpentligvis hjelpe til å forsinke, og kanskje snu, avfolkningen av utkantstrøk i verden. 

Partnerskapet består av

Universitet

Luleå University of Technology (LTU), Sverige

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Spania

Trinity College Dublin, Irland

 

Forskningsinstitutt

Northern Research Institute Tromsø AS, (NORUT), Norge

Instituto Pedro Nunes, (IPN), Portugal

 

Industri

Intel Corporation, Leixlip, Co. Kildare, Ireland

 

Små og mellomstore bedrifter

Albentia Systems, S.A., (ALBENTIA), Spania

ITTI Sp. z o.o. (ITTI), Polen

MEIS storitve za okolje d.o.o., (MEIS), Slovenia

TANNAK AB, Jokkmokk, Sverige

Power Lake AB, (PLAB), Sverige

Folly Consulting Ltd, (FOLLY), Storbritannia

 

Arbeidsplan 

1 Prosjektledelse

2 Systemarkitektur

3 FOU gjennomgripende applikasjoner

4 FOU software for DTN og opportunistiske

   nettverk

5 FOU hardware spesialisert for DTN nettverk

6 Radionett (WLAN, WiMAX)

7 Systemintegrasjon

8 Test og validering i to testmiljøer 

9 Resultatspredning